Reklama
 
Blog | Vratislav Filler

Co se stane v centru po zprovoznění Blanky?

Tunel Blanka je na dlouhá léta poslední velkou stavbou pro automobilovou dopravu v blízkosti pražského centra. Ani některými požadovaná dostavba Městského okruhu už nemůže mít na centrum významný vliv. Tranzitní dopravy je na magistrále a přes historické centrum poměrně málo - současně ale právě dost na to, aby se z těchto ulic mohla poslat tam, kam patří: na kapacitní západní obchvat centra, složený z tunelové magistrály vedoucí od Smíchova Strahovským tunelem a Blankou až do Troje.

Jestliže se něco pro auta v nejbližších deseti letech postaví, tak to bude zahloubení ulice v Holešovičkách, které ale na centrum už nebude mít žádný vliv (kromě toho nežádoucího, tedy že tam bude snazší dostat další auta).

Dopravní indukce je skutečná a v Praze již dostatečně doložená. Došlo k ní zřetelně v roce 2005 na Dobříšské po dostavbě Mrázovky, i (a to hodně drasticky) o pět let později na Jižní spojce, kde po zprovoznění vnějšího Pražského okruhu společně s očekávaným úbytkem kamionů přibylo za několik týdnů čtyřicet tisíc osobních aut.

Čeká-li nás tedy po zprovoznění tunelu Blanka nějaký vývoj, pak je to naplnění nové kapacity indukovanou dopravou – a pak deset let vyrovnávání se s tímto stavem.

Reklama

Město chce vyhodnocovat. Bude mít co?

Zatím se ale od města dozvídáme, že je potřeba nejdříve vyhodnotit dopady zprovoznění tunelu na zatížení jednotlivých ulic v okolí – a na základě tohoto vývoje se rozhodnout. Proto jsme se rozhodli zamyslet se nad tím, jak by město mělo reagovat na situace, jež po otevření tunelu mohou nastat.

Ponechme proto nyní stranou dopravní modely, jež nikdy nemohou přesně vystihnout reálnou situaci nastalou otevření Blanky. Co tedy může po otevření Blanky v centru nastat? Možné scénáře jsou v zásadě čtyři:

1. Doprava v centru sama od sebe výrazně poklesne.

Proč tomto případě dělat jakákoliv opatření? Je téměř jisté, že se Blanka časem zaplní a auta se začnou vracet do původních tras ,jako se tomu i přes otevřený Pražský okruh v poslední době děje na Praze 4, kde řidiči objíždějí opět ucpanou Jižní spojku místními ulicemi.Tomu je třeba zamezit. Velký problém by mohl nastat i v případě uzavření Blanky kvůli mimořádným situacím, kdy by se doprava mohla rozlít do centra města a způsobit mnohem horší dopravní kolapsy, než na jaké jsme dosud zvyklí.

Právě tento scénář proto umožňuje naprosto bezbolestně provést veškerá opatření, jež zlepší kvalitu veřejného prostoru, preferenci veřejné dopravy a omezí tranzit centrem.

2. Doprava v centru poklesne jen mírně, v důsledku čehož zmizí dopravní zácpy.

Zdánlivě jde opět o scénář, jenž ospravedlňuje ponechání dopravního režimu beze změny. Skutečnost je ale taková, že na komunikace pro průjezd přes centrum zásadně vhodnější právě přešla jen malá část dopravy, která na ně přejít mohla. Došlo ke snížení intenzity dopravy o několik procent, přičemž jsou zde ještě desetitisíce vozidel, které jezdí přes centrum ulicemi, jež k tomu naprosto nejsou vhodné, a kde jsou zdržovány páteřní linky MHD, a podmínky pro pěší jsou nesnesitelné. Pro tranzitní dopravu určené tunely se mezitím den po dni zaplňují dopravou centrem neprojíždějící a snižují tak možnost nového tunelu pojmout z něj odkloněnou dopravu.

Právě tento scénář tudíž ospravedlňuje co nejrychlejší realizaci “silniční diety” v centru Prahy, protože – na rozdíl od scénáře prvního – zde je času na bezbolestné řešení opravdu málo.

3. Situace v centru se prakticky nezmění.

I to je možné. Když se ale centrum samo od sebe neuvolní, bude potřeba tu dopravu z něj do Blanky dostat. Další příležitost daná výstavbou nových silnic už prostě nebude. A ať se stane co se stane, poté, co se doprava „usadí“ – rozumějte naindukuje – bude odfiltrování tranzitu z centra podstatně komplikovanější a náročnější na doprovodná opatření. Prostor, kam by se doprava z centra mohla přelít, již totiž bude zaplněn.

Tedy opět: vymístění automobilového tranzitu z obou nábřežních ulic a jejich oživení  by bylo i zde vhodné realizovat ihned po zprovoznění tunelu.

4. Situace v centru se díky zlepšení možností pro jízdu autem do centra zhorší

V takovém případě se ukáže v plné nahotě, že stavba městských dálnic v samém srdci města byla zásadní chybou. Nejen, že se budou muset provést všechna navrhovaná opatření pro zklidnění centra, ale bude nutné pro udržení plynulosti dopravy zvážit zpoplatnění vjezdu do centrální části města. Variantně lze uvažovat i o zpoplatnění Městského okruhu pomocí zpoplatnění podle zatížení. To by jednak regulovalo intenzity dopravy, ale pomohlo by i výrazně směrem k zaplacení vysokých provozních nákladů tunelového komplexu.

Všechny cesty vedou k okamžitému zásahu

Pokud chceme dosáhnout trvalého zvýšení kvality života obyvatel města, bude omezení tranzitu historickým centrem nezbytné, ať doprava udělá cokoliv. Takže není potřeba váhat či čekat na vyhodnocení. Žádoucí to bude v každém případě a příprava tudíž může klidně začít.

Pokud tedy politická reprezentace rozhodne, že opatření jsou nežádoucí, půjde o podlehnutí iracionálním tlakům zákulisních hráčů a technokratů z TSK, kteří chtějí neomezovat automobilovou dopravu za každou cenu. Tu budou muset nakonec draze zaplatit obyvatelé města v podobě zhoršení podmínek pro život, snížení atraktivity MHD a zvýšení její ztrátovosti a snížení atraktivity Prahy jako přívětivého města pro investice i turismus.

Převedení cest na vhodnější komunikace není omezováním dopravy

Zabránění tranzitu nerezidentů v historickém centru není ve skutečnosti žádným omezením dopravy. Za prvé se tím tak výrazně zlepší podmínky pro neautomobilovou dopravu, že bychom tuto změnu měli nazývat spíš zprůjezdněním centra pro dopravu veřejnou a bezmotorovou. Za druhé, ta část automobilové dopravy, která v cenných ulicích historického centra jen parazituje, se pouze převede z komunikací pro takovou intenzitu dopravy zcela nevhodných na komunikace, které k tomu byly za obrovské peníze postaveny.

Za třetí se tím vjezd do centra nikomu v autě nezakáže, ba dokonce ani nezpoplatní: Kdokoliv tam bude moct i nadále vjet zcela zdarma (a vyřídit si tam, co potřebuje), jenom to pro některá auta bude možné jen z jedné strany. Významným pozitivem pro řidiče, kteří do centra potřebují (například zásobování) pak bude vymizení dnes všudypřítomných kolon a tím pádem garance včasného dojezdu.

Ve světle výhod, které bude takový výsledek mít (pravidelnější veřejná doprava, opětovné zobyvatelnění řady nemovitostí podél Karmelitské, a dokonce i bezpečnější jízda na kole), je takovéto jemné dopravní opatření zcela nepochybně v zájmu naprosté většiny obyvatel Prahy – a obyvatel Prahy 1 především.


Chcete osobně přispět k tomu, aby se úpravy v centru po zprovoznění Blanky skutečně realizovaly? Podepšite naši výzvu: http://tunel-blanka.cz/vyzva/